Архив

Такси и преференции в ДГ №34 „Лястовичка“ през 2021г

Уважаеми родители,

Съгласно НАРЕДБА на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, изм. и доп. – Решение № 496-1(11)/30.12.2020 г, Ви информираме, че има промяна в размера на таксите за ПГ, както и в условията за ползване на преференции, в сила от 01.01.2021г.

Предоставяме Ви Вътрешните правила за определяне,събиране и превеждане на такси и депозити към Общ. Варна в ДГ „Лястовичка“, считано от 01.01.2021г.: Вътрешни правила за определяне,събиране и превеждане на такси и депозити

Има няколко основни момента, на които искаме да обърнем внимание!

1.За ползване на целодневна детска градина на деца от трета и четвърта група, родителите дължат месечна такса в размер на 40.00 лв. на месец, съобразно посещаемостта.

2.За ползване на целодневна детска градина на деца от яслена, първа и втора група, родителите/настойниците дължат такса в размер на 48.00 лв. на месец, от които:- 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца;- 28 лв. диференцирана такса съобразно посещаемостта

3.Съгл. чл. 34а от НОАМТЦУ, не се заплаща такса за деца от трета и четвърта група, при които е изпълнено поне едно от следните условия:

3.1 Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

3.2 Деца на неизвестни родители;

3.3Деца, на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

3.4 Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/ЧЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настанени в общински детски градини;

3.5 Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

3.6 Деца – сираци или деца с един родител;

3.7 Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;

3.8 Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;

3.9 Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;

3.10 Деца, които отговарят на критериите по проект ВС05М20Р001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;

3.11 Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет.

4. Съгл. чл. 35 от НОАМТЦУ, не се заплаща такса за деца от яслена, първа и втора група, при които е изпълнено поне едно от следните условия:

4.1 Децата, на които поне един от родителите е с над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

4.2 Децата на неизвестни родители;

4.3 Децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;

4.4 Децата със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., които са настанени в детски ясли, детски градини, детски градини с яслени групи, детски градини със специални групи, считано от 01.01.2018г;

4.5 Третото и следващо деца на многодетните родители. Последните заплащат такса за първото дете в половин размер, а за второто – в четвърт размер от гласуваната от общинския съвет. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

4.6 Деца, които отговарят „на критериите по проект ВО05М20Р001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г

5. Съгл. чл. 36 от НОАМТЦУ, таксите се заплащат с 50 на 100 намаление за деца от яслена, първа и втора група, при които е изпълнено поне едно от следните условия:

5.1 деца – сираци, или деца с един родител;

5.2 деца – чиито родители са редовни студенти;

5.3 когато две деца в едно семейство са приети в една или в различни детски ясли (градини), таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто с намаление;

5.4 дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгл. чл. 26 от Закона за закрила на детето.

6. За ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите/ настойниците подават  декларация до директора на ДГ №34 “Лястовичка” в началото на всяка учебна година или при възникване на основанието за намаление или освобождаване от плащане.

7. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от месеца, следващ  месеца на подаване на декларацията.

8. Необходими документи за ползване на преференциална такса или освобождаване от такса:

8.1 Копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по т.3.1. и 4.1.;

8.2 Копие от акт за раждане – за случаите по по т.3.2. и 4.2;

8.3 Копие от акта за смърт – за случаите по по т.3.3.и 4.3.;

8.4 Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК-за случаите по по т.3.4. и 4.4.;

8.5 Копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по по т.3.5,  и 4.5.;

8.6 Копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители – в случаите по по т.3.6, 3.7 и 5.1.;

8.7 Служебна бележка от ВУЗ в случаите по по т.3.8 и 5.2.;

8.8 Служебна бележка от друга детска градина (ясла) – в случаите по т.5.3.;

8.9 Копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство – в случаите по по т. 3.9 и 5.4.;

8.10 Удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация – за случаите по т. 3.11.

viber_изображение_2021-01-14_11-15-26

9. Минималният праг на бедност за 2021 година, съгласно ПМС № 265/ 24.09.2020г, е в размер на 369,00лв.

 

Заявление -декларация за ползване на преференциите, можете да получите на място в детската градина- на вход №4 /където се плащат таксите/ или да изтеглите от тук:

ДЕКЛАРАЦИЯ_ ТАКСА ПГ чл.34а-1-10

ДЕКЛАРАЦИЯ_ ТАКСА ПГ чл.34а-1-11

ДЕКЛАРАЦИЯ_ ТАКСА ясл- втора група

За да се възползвате от възможността за освобождаване от такса на дете от подготвителна група, считано от месец Февруари 2021г, е необходимо да подадете заявление- декларацията в срок до 29.01.2020г

Публикувано от Лястовичка в Актуално   Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *