Архив

Необходими документи за записване

Чл. 17. Записване в яслени групи

(1) Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в детската градина с яслени групи в рамките на срока, определен в Графика на дейностите.

(2) (Изм. – Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна) При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето класиране се проверяват служебно. При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи: – Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето; – Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.

(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI „Критерии“, чл. 56.

По т. 1 (изм. – Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна, изм. – Решение № 664-8(20)/29,30.09.2021 г.) Служебна бележка от работодател/осигурител, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни – легализиран превод на Нормативни актове – Община Варна стр. 3 от 17 https://varna.obshtini.bg документ за работа; или служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица.

По т. 2 Копие от удостоверение за раждане на децата;

По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза;

По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;

По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и на децата;

По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето;

По т. 9 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;

По т. 10 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;

По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за раждане на детето;

По т. 12 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно

Чл. 32. Записване на децата в първа възрастова група

(1) Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в детската градина в рамките на срока, определен в Графика на дейностите.

(2) (Изм. с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето класиране се проверяват служебно. Родителят/настойникът представя следните задължителни документи: – копие на удостоверение за раждане на детето; – лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.

(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI „Критерии“, чл. 56.

По т. 1 (изм. с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г., изм. с Решение № 664- 8(20)/29,30.09.2021 г.) Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни – легализиран превод на документ за работа; или служебна бележка от НОИ за Нормативни актове – Община Варна стр. 6 от 17 https://varna.obshtini.bg периода на парично обезщетение за безработица;

По т. 2 Копия от удостоверения за раждане на децата;

По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза;

По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;

По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и децата;

По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето.

По т. 9 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;

По т. 10 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно;

По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за раждане на детето;

По т. 12 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се служебно

Публикувано от Лястовичка в Актуално   Етикети: