Архив

Класирани деца- яслена и първа възрастова група

яслена група първа група.2

Уважаеми родители,

Записването на приетите за яслена и първа възрастова група деца, от първо класиране на 06.06.2022г., ще се състои от 07.06. до 10.06.2021г. в интервала от 08.00ч до 16.30ч на вход №4 в детското заведение.

Необходими документи:

 1. Разпечатано от електронния регистър и подписано заявление;

 2. Копие и оригинал (за сверка) на удостоверението за раждане на детето;

 3. Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните;
 4. Документи, доказващи декларираните предимства:

 • двама работещи родители – служебна бележка от работодател/осигурител, която съдържа изходящ номер и подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя. За самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи в други страни- легализиран превод на документ за работа.

  За родители, които получават парично обезщетение за безработица – служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение.

 • деца близнаци- копие на удостоверенията за раждане на децата;
 • дете със заболявания с 50% и над 50% – ЕР на ТЕЛК/НЕЛК – оригинал и ксерокопие;

 • други деца в семейството със заболявания със 70% и над 70%, които не са настанени в други социални институции – ЕР на ТЕЛК/НЕЛК – оригинал и ксерокопие;

 • един от родителите със заболяване със 70% и над 70% – ЕР на ТЕЛК/НЕЛК – оригинал и ксерокопие;

 • дете на един или двама починали родители – оригинал и ксерокопие от акт за смърт;

 • дете, което живее в семейство, в което са родени или се отглеждат 3 и повече деца – оригинал и ксерокопие на акта за раждане на всички деца. За живеещите на семейни начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес на двамата родители и децата.

 • дете под полицейска закрила, дете настанено в семейство на роднини или близки, дете от специализирани институции, дете настанено в приемно семейство, Центрове за настаняване от семеен тип- Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето, съгл ЗЗД;
 • дете на неизвестни родители- копие от акта за раждане на детето.

На място се попълват:

 • споразумение между детската градина и родителите,
 • декларация за записване,
 • декларация за съгласие по ЗЗЛД,
 • характеристика на средата.
Публикувано от Лястовичка в Актуално, Новини   Етикети:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *